ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

                                                                   МОДУЛЬ 1.

Тема1. Основи організації фінансів підприємств.   

Сфери фінансових відносин підприємств. 

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи.

Фінансовий менеджмент та його роль в управлінні фінансами підприємств.

Презентація теми

Семінарське заняття № 1.


Тема 3. Фінансові аспекти формування і використання необоротних активів.    

Амортизаційна політика та її вплив на формування фінансових ресурсів підприємства. 

Ознайомитись із П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»

Сутність капітальних  інвестицій, їх види  та джерела  фінансування.

Презентація теми

Практичне заняття №2

Практичне заняття №3

                                                             МОДУЛЬ 2.